VOORWAARDEN DOWNLOADS

Deze mp3-bestanden zijn gratis te downloaden bij het boek ‘Ruimte geven & Dichtbij zijn’, en speciaal geschikt voor jongeren in de leeftijd van 12-19 jaar. Het zijn mp3-bestanden die je kunt downloaden en beluisteren op je pc, laptop, mp3-speler, smartphone of tablet.

Als je deze mp3-bestanden downloadt, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden

Deze mp3-bestanden zijn bedoeld voor gebruikers van het boek ‘Ruimte geven en Dichtbij zijn’ van Eline Snel, ISBN 9789025901387,©2014, Eline Snel/Uitgeverij Kosmos. Alle informatie op de site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Eline Snel, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De mp3-bestanden mogen alleen worden gebruikt door degene die bovenstaand boek heeft aangeschaft, en mag niet commercieel worden geëxploiteerd. De mp3-bestanden mogen uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de PC, laptop, mp3-speler of mobiel apparaat van de gebruiker. Daarbuiten mag niets van deze bestanden worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen, of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eline Snel en/of de uitgever.

Eenieder die deze mp3-bestanden downloadt garandeert dat hij of zij 16 jaar of ouder is, of voor het downloaden toestemming heeft van zijn of haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Hij of zij vrijwaart Eline Snel en uitgeverij Kosmos daarnaast tegen mogelijke aanspraken van derden op Eline Snel en/of de uitgever als gevolg van het gebruik van de mp3-bestanden, en/of het niet of op onjuiste wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Eline Snel en/of uitgeverij Kosmos. Eline Snel en uitgeverij Kosmos staan daarnaast niet in voor de (juistheid van de inhoud van de) mp3-bestanden en zijn daarnaast in geen geval aansprakelijk voor schade, direct of indirect, incidenteel, bijkomend, of wat voor schade dan ook; inclusief – zonder beperkingen – schade die voortvloeit uit winstdaling, contractbreuk, goodwill, gegevens, informatie, inkomen, spaargelden of zakelijke relaties; noch persoonlijk letsel: fysiek, emotioneel of psychisch, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de mp3-bestanden.

Aan alle op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde Nederlandse rechtbank.

Opname mp3-bestanden Third Wind Media

© 2014, Eline Snel/Uitgeverij Kosmos
Postbus 13288
3507 LG Utrecht
www.kosmosuitgevers.nl
www.elinesnel.com