Eline Snel Web Dükkânı – Genel koşullar

Eline Snel Web Dükkânı – Genel koşullar

İçerik

Madde 1 – Tanımlar

Madde 2 – Firma kimliği

Madde 3 – Geçerlilik

Madde 4 – Teklif

Madde 5 – Anlaşma

Madde 6 – Cayma hakkı

Madde 7 – Fesih bedeli

Madde 8 – Cayma hakkından muaf durumlar

Madde 9 – Fiyat

Madde 10 – Riayet ve garanti

Madde 11 – Teslimat ve yürütme

Madde 12 – Uzun vadeli işlemler: müddet, sona erme ve yenileme

Madde 13 – Ödeme

Madde 14 – Şikâyet prosedürü

Madde 15 – İhtilaf

Madde 16 – Ek veya farklı hükümler

 

Madde 1 – Tanımlar

Bu koşullar çerçevesinde aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

 1. 1. Cayma süresi: müşterinin cayma hakkını kullanabileceği süre
  2. Müşteri: firmayla mesafeli sözleşmeye iştirak eden, herhangi bir iş kolu ya da işletme adına hareket etmeyen şahıs
  3. Gün: bir takvim günü
  4. Uzun vadeli işlem: bir dizi ürün ve/veya hizmetin zamana yayılan teslimatı ve/veya satın alması için mesafeli sözleşme
  5. Dayanıklı veri saklama ortamı: müşterinin ya da firmanın kendine gönderilen bilgiyi, görüntüleme ve değiştirmeden çoğaltma amacıyla saklamasına olanak sağlayan her türlü ortam
  6. Cayma hakkı: müşterinin bekleme süresi zarfında mesafeli sözleşmeden feragat etme hakkı
  7. Firma: müşterilere uzaktan ürün ve/veya hizmet sunan işletme
  8. Mesafeli sözleşme: anlaşma tamamlanana dek ve tamamlandıktan sonra, uzaktan iletişim yollarının bir veya daha fazlasının münhasır kullanımının uygulandığı, firmanın uzaktan ürün ve/veya hizmet satış sistemi çerçevesinde bir anlaşma
  9. Uzaktan iletişim teknolojisi: müşterinin ve firmanın bir anlaşmayı aynı anda aynı odada bulunmadan sonuçlandırmalarına imkân sağlayan teknoloji.

 

Madde 2 – Firma Kimliği

Eline Snel Method b.v.

Haverland 9, 3833 CT Leusden, Netherlands

Telefon numarası: + 31 (33) 3010287

E-posta adresi: webshop@elinesnel.com

Firma kayıt numarası: 68777213

Vergi numarası: NL857587419B01

Madde 3 – Geçerlilik

 1. Bu genel koşullar firma tarafından yapılan tüm teklifler ve firma ile müşteri arasındaki tüm mesafeli sözleşmeler için geçerlidir.
 2. Koşullar, sözleşme tamamlanmadan evvel müşteriye bildirilecektir. Bunun makul bir biçimde mümkün olmadığı durumda, firma sınırları dâhilinde incelenebilir ve müşterinin talebi doğrultusunda ücretsiz olarak gönderilir.
 3. Ancak sözleşme elektronik ortamda gerçekleştiriliyorsa, bu koşullar müşteriye sözleşme tamamlanmadan evvel elektronik ortamda gönderilebilir ve kolaylıkla dayanıklı veri saklama ortamında depolanabilir. Bunun makul bir biçimde mümkün olmadığı durumlarda sözleşme tamamlanmadan evvel koşulların elektronik olarak görüntülenebileceği bir ortam bildirilmelidir. Talep üzerine, elektronik olarak ya da farklı bir biçimde müşteriye ücretsiz gönderim de yapılabilir.
  4. Belirli ürünlerin ya da hizmetlerin ek koşullara tabi olması durumunda ikinci ve üçüncü bent kıyasen geçerlidir ve iki koşul arasında çelişki mevcut ise müşteri lehine olan hükümlere başvurabilir.

Madde 4 – Teklif

 1. Teklif sınırlı geçerlilik süresine sahip ise ya da belirli koşullara bağlı ise, bunlar açıkça belirtilecektir.
 2. Teklif, ürünlere ve/veya hizmetlere dair müşterinin uygun değerlendirme yapabilmesine olanak sağlayacak detaylı, eksiksiz ve doğru açıklama içerecektir. Herhangi bir görsel kullanıldığı takdirde bunlar ürünlerin ve/veya hizmetlerin gerçekçi temsili olacaktır. Teklifteki bariz hatalar firmayı bağlamaz.
 3. Teklif, kabul edildiği takdirde hangi hakların ve yükümlülüklerin geçerli olduğunu net bir biçimde belirtecektir. Aşağıdakiler bunlardan bazılarıdır:
  • Vergi dâhil fiyat
  • Varsa teslimat ücreti
  • Anlaşmanın ne şekilde sonuçlanacağı ve tarafların yükümlülükleri
  • Cayma hakkı olup olmadığı
  • Ödeme ve teslimat şekli ve sözleşmenin ne şekilde uygulanacağı
  • Teklifin ve fiyatın geçerlilik süresi
  • Kullanılan uzaktan iletişimin bedeli mevcut uzaktan iletişim ücretlerinden farklılık gösterdiği takdirde bütçe hesaplamada kullanılan özel tarife ücreti
  • Anlaşmanın sözleşme bitiminde arşivlenip arşivlenmeyeceği ve arşivlenecekse müşterinin bunu ne şekilde görüntüleyebileceği
  • Müşterinin anlaşma çerçevesinde tedarik ettiği verinin sözleşme tamamlanmadan ne şekilde kontrol edilebileceği ve -gerekli olması durumunda- ne şekilde düzeltme yapılabileceği
  • Anlaşmanın Hollandaca hariç başka hangi dillerde yapılabileceği
  • Firmanın etik kuralları ve müşterinin bunları elektronik olarak ne şekilde görüntüleyebileceği
  • Daha uzun süreli bir işlem durumunda sözleşmenin minimum geçerlilik süresi

Madde 5 – Anlaşma

 1. Bent 4’e istinaden, müşteri teklifi kabul ettiğinde ve buna bağlı koşulları karşıladığında anlaşma sonuçlanır. .
 2. Müşteri teklifi elektronik olarak kabul ettiği takdirde firma derhâl aynı yolla onay makbuzu göndermelidir. Firma onay göndermeden evvel herhangi bir zamanda müşteri anlaşmayı feshedebilir. .
 3. Anlaşma elektronik ortamda yapıldığı takdirde, firma veri transferinin güvenliği için uygun web ortamı dâhil olmak üzere gerekli önlemleri alacaktır. Firma aynı zamanda elektronik ödemenin mümkün olduğu durumlarda uygun güvenlik önlemlerini almakla da yükümlüdür.
 4. Firma, müşterinin ödeme gücünü değerlendirmek için gereken yasal tedbirleri alabilir ve sözleşme gerçekleşmeden evvel makul olarak edinmesi gereken diğer bilgileri edinebilir. Bunların neticesinde, firmanın anlaşmayı gerçekleştirmemek için haklı sebepleri olması durumunda, firmanın siparişi ve buna bağlı koşulları karşılamama hakkı saklıdır.
 5. Firma ürün veya hizmetle ilgili yazılı olarak ya da müşterinin dayanıklı veri saklama ortamında görüntüleyip depolayabileceği şekilde şu bilgileri göndermelidir:
     a. Müşterinin şikâyetini bildirebileceği fiziksel lokasyon

b. Müşterinin cayma hakkını ne şekilde kullanabileceği ya da böyle bir koşul geçerli değilse bunun açıkça belirtilmesi
c. Garanti ve satış sonrası hizmet detayları
d. Firma, müşteriye anlaşma sonuçlanmadan tedarik etmediği takdirde bu belgede, madde 4 bent 3’te yer alan bilgi.
e. Şayet anlaşma bir yıldan daha uzun süre geçerliyse ya da geçerliliği süresizse, anlaşmanın iptali için gereken koşullar.6. Uzun vadeli işlemler için bir önceki bent yalnızca ilk teslimat için geçerlidir.

Madde 6 – Cayma hakkı

Ürünlerin teslimatı üzerine:

 1. Müşteri, ürünleri satın almasını takiben 14 gün içerisinde sebep göstermeden anlaşmayı feshedebilir. Bu bekleme süresi ürünlerin müşteri tarafından teslim alındığı günden itibaren ya da firmaya öncesinde bir temsilci tebliğ edilmesi ile başlar.
 2. Bekleme süresi zarfında müşteri ürünü ve ambalajını dikkatle ele alacaktır. Yalnızca ürünü elinde tutup tutmayacağını değerlendirmek için gerektiği sürece ürünün ambalajını çıkaracak ya da kullanacaktır. Cayma hakkını kullanacaksa, makul olarak mümkünse firmanın açık ve anlaşılır talimatları çerçevesinde ürünü ve donatılarını orijinal durumunda iade edecektir.

Hizmet sunarken:

3. Hizmet sunarken, müşteri, anlaşma tarihinden itibaren on dört gün içinde anlaşmayı feshedebilir.
4. Müşteri bu hakkı kullanabilmek için, teklif ve/veya teslimat sırasında firma tarafından temin edilen açık ve makul talimatlara uymalıdır.

 

Madde 7 – Fesih durumunda masraflar

 1. Müşteri cayma hakkını kullandığı takdirde en fazla ürünlerin iade bedelini ödemekle yükümlüdür.
 2. Müşterinin herhangi bir ödeme yapmış olması durumunda, firma bu tutarı en kısa sürede ödemelidir (en geç iadeden ya da cayma hakkını kullandıktan 30 gün sonra).

Madde 8 – Cayma hakkından muaf durumlar

 1. Firma, teklifte açıkça belirttiği takdirde ya da anlaşma tamamlanmadan önce müşteriyi bent 2 ve 3’te belirtilen şekilde cayma hakkından muaf tutabilir.
 2. Cayma hakkından muaf durumlar yalnızca şu ürünler için geçerlidir:a. müşterinin bildirdiği şartnameye uygun üretilen ürünler
  b. tabiatı gereği şahsi olduğu bariz olan ürünler
  c. tabiatı gereği iadesi mümkün olmayan ürünler
  d. çabuk bozulabilecek ya da eskiyebilecek ürünler
  e. firmanın herhangi bir etkisinin olmadığı finans piyasalarında dalgalanmalara maruz olan ürünler
  f. ayrı gazete veya dergiler
  g. müşterinin mührünü kırdığı ses ya da görüntü kayıtları veya bilgisayar yazılımları
 3. Cayma hakkından muaf durumlar yalnızca şu hizmetler için geçerlidir:
  a. belirli bir tarihte ve belirli bir süre içerisinde gerçekleşecek konaklama, ulaşım, ikram veya etkinlikler
  b. müşterinin açık rızasıyla bekleme süresinin tamamlanmasından önce teslimatına başlanan hizmetler
  c. bahis ve piyango içeren hizmetler

 

Madde 9 – Fiyat

 1. Teklifte belirtilen geçerlilik süresi zarfında, KDV oranlarında değişiklik olmadığı takdirde ürünlerin ve/veya hizmetlerin fiyatı arttırılmayacaktır.
 2. Ancak firma, kontrolünün dışındaki finans piyasalarında dalgalanmalara maruz olan ürünlerin ya da hizmetlerin fiyatında değişiklik yapabilir. Bu durum teklifte bildirilecektir.
 3. Anlaşmadan itibaren üç ay içinde fiyatlar yasal düzenlemeler nedeniyle arttığı takdirde fiyat artışı yapılabilir.
 4. Anlaşmadan itibaren üç ay içinde fiyatlar firmanın önceden belirlediği özel koşullar çerçevesinde ve aşağıdaki durumlarda artabilir:
  a. Yasal düzenlemeler neticesinde gerçekleşen fiyat artışları, veya
  b. Müşteri fiyat artışının etkili olduğu günden itibaren sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.
 5. Ürün ve hizmet teklifindeki fiyatlara KDV dâhildir.

 

Madde 10 – Riayet ve garanti

 1. Firma, ürünlerin ve/veya hizmetlerin anlaşmaya, teklifte belirlenen özelliklere, makul derecede güvenilirlik ve kullanılabilirlik standartlarına, anlaşma tarihindeki yasal koşullara ve/veya hükümet düzenlemelerine uygunluğunu garanti eder. Önceden anlaşmaya varıldığı takdirde, ürünün normal kullanım haricinde de uygun olduğunu garanti eder.
 2. Firma, üretici ya da ithalatçı tarafından temin edilen garanti, müşterinin firmaya karşı sahip olduğu anlaşma çerçevesindeki yasal haklarına gölge düşürmez.

 

Madde 11 – Teslimat ve yürütme

 1. Firma, ürünlerin sipariş alımı ve işleme koyulması ve hizmetlerin tedarik talebi değerlendirmesi ile ilgili olarak azami dikkati ve özeni gösterecektir.
 2. Teslimat adresi müşterinin firmaya belirttiği adres olmalıdır.
 3. Bu genel koşulların 4. maddesi uyarınca, daha uzun süreli bir teslimat anlaşması söz konusu olmadığı takdirde firma siparişi 30 gün içinde teslim edecektir. Teslimatın gecikmesi veya tamamıyla teslim edilememesi durumunda müşteri sipariş tarihinden itibaren 30 gün içinde bilgilendirilir ve bu durumda anlaşmayı herhangi bir cezai yaptırım olmadan feshedebilir ve tazminat hakkı kazanabilir.
 4. Müşterinin anlaşmayı bir önceki paragrafa uygun şekilde feshetmesi durumunda firma müşterinin ödemesini bir an evvel iade etmelidir (anlaşmanın feshinden itibaren 30 gün içerisinde).
 5. Firma bir ürünü tedarik edemediği durumda yerine başka bir ürün tedarik etmek için her türlü gayreti gösterecek ve teslimat tarihinde ya ta teslimat tarihinden evvel bu durumu müşteriye bildirecektir. Esas ürünün yerine tedarik ettiği ürün için müşteriyi cayma hakkından muaf tutamaz ve iade nakliye giderlerini ödemekle yükümlüdür.
 6. Aksi üzerinde anlaşmaya varılmadığı veya şirkete önceden bir temsilci tebliğ edilmediği takdirde ürünlerin müşteriye teslimatına kadar hasar ve/veya kayıp riski firmaya aittir.

Madde 12 – Uzun vadeli işlemler: müddet, sona erme ve yenileme

Sona erme

 1. Müşteri, ürünlerin (elektrik dâhil) veya hizmetlerin düzenli tedariğine yönelik açık uçlu bir sözleşmeyi, üzerinde anlaşmaya varılan sonlanma kurallarına göre en az bir ay önceden bildirerek sonlandırabilir.
 2. Müşteri, ürünlerin (elektrik dâhil) veya hizmetlerin düzenli tedariğine yönelik vadeli bir sözleşmeyi, vade sona erdikten sonra herhangi bir zamanda üzerinde anlaşmaya varılan sonlanma kurallarına göre en az bir ay önceden bildirerek sonlandırabilir.
 3. Müşteri önceki paragraflarda bahsi geçen sözleşmeleri aşağıdaki koşullarda sonlandırabilir:

– Belirli bir zamandan ya da süreden bağımsız herhangi bir zamanda

– Kendilerine ne şekilde geldiyse ya da farklı bir biçimde

– Firma ile aynı bildirim süresine tabi olarak

Yenileme

 1. Ürünlerin (elektrik dâhil) veya hizmetlerin düzenli tedariğine yönelik vadeli bir sözleşme belirli bir süre için zımnen uzatılamaz ya da yenilenemez.
 2. Ancak günlük gazete ya da haftalık dergi tedariğine yönelik vadeli bir sözleşme üç aya kadar belirli bir süre için zımnen yenilenebilir. Müşteri yenilenen sözleşmeyi, yenileme süresinin sonunda bir ayı geçmeyecek bir sürede bildirim yaparak sonlandırabilir.
 3. Ürünlerin ve hizmetlerin düzenli tedariğine yönelik vadeli bir sözleşme zımnen süresiz olarak yenilenebilir. Bu durumda müşteri bir ay önce bildirim yaparak herhangi bir zamanda sözleşmeyi sonlandırabilir. Gazete, dergi ve ayda bir kereden daha az sıklıkta tedarik edilen süreli yayınlar için bildirim süresi en fazla üç aydır.
 4. Bilgi amaçlı gazete ve diğer süreli yayınların düzenli tedariğine yönelik vadeli deneme sözleşmeleri, deneme süresinin sonunda zımnen yenilenemez.

Müddet

 1. Bir yıldan uzun müddetli herhangi bir sözleşme, mantıken ve etik olarak aksi söz konusu değilse, ilk yılın ardından herhangi bir zamanda, bir ay önceden bildirim yapılarak müşteri tarafından sonlandırılabilir.

Madde 13 – Ödeme

 1. Şayet farklı bir anlaşma söz konusu değilse, müşteri madde 6 bent 1’de belirtilen bekleme süresinin başlangıcından itibaren 14 gün içinde ödeme yapmalıdır. Hizmet tedariğine yönelik bir sözleşmede ise bu süreç müşteri anlaşma konfirmasyonunu aldıktan sonra başlar.
 2. Müşterilere ürün satışında genel koşullar %50’den daha fazla bir ön ödeme içermemelidir. Şayet ön ödeme üzerinde anlaşmaya varıldıysa müşteri bu ödemeyi yapana kadar siparişin ya da hizmetin tedariği ile ilgili herhangi bir hakka sahip değildir.
 3. Müşteri, firmaya yapılan ödemelerin detaylarıyla ilgili herhangi bir tutarsızlığı gecikmeden firmaya bildirecektir.
 4. Müşteri ödeme yapmadığı takdirde firma önceden bildirerek yasal yaptırımlara uygun şekilde tazminat talep edebilir.

 

Madde 14 – Şikâyet prosedürü

 1. Firmanın kapsamlı bir şikâyet prosedürü bulunmaktadır.
 2. Sözleşmenin yürütülmesine dair şikâyetler, müşterinin açıkça ve detaylı olarak tanımlayacağı kusurların bulunmasını takiben firmaya bildirilmelidir.
 3. Şikâyetler bildirildikten sonra 14 gün içerisinde cevaplanacaktır. Firma, şikâyetin incelenmesinin 14 günden uzun süreceğine kanaat getirirse müşterinin daha detaylı bir yanıtı alacağı zamanlama ile birlikte bununla ilgili bildirimi de 14 gün içinde yapacaktır.
 4. Şikâyet barışçıl bir şekilde çözümlenemezse ihtilaf çözümleme prosedürüne tabi olacaktır.

 

Madde 15 – İhtilaf

 1. Firma ve müşteri arasında bu genel koşulların geçerli olduğu anlaşmalar Hollanda hukuku çerçevesinde değerlendirilir.

 

Madde 16 – Ek veya farklı hükümler

Bu genel koşulların haricindeki ek hükümler müşterinin aleyhine olmamalıdır ve yazılı olarak ya da müşterinin ulaşabileceği şekilde dayanıklı veri saklama ortamında kaydedilmelidir.