ELINE SNEL – SKLEP INTERNETOWY
WARUNKI OGÓLNE

Eline Snel – sklep internetowy
Warunki ogólne

•Zawartość

Artykuł 1 – Definicje

Artykuł 2 – Tożsamość spółki

Artykuł 3 – Stosowanie

Artykuł 4 – Oferta

Artykuł 5 – Umowa

Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

Artykuł 7 – Koszty w przypadku unieważnienia

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 9 – Cena

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

Artykuł 12 – Transakcje długoterminowe: czas trwania, zakończenie i odnowienie

Artykuł 13 – Płatność

Artykuł 14 – Procedura reklamacyjna

Artykuł 15 – Spory

Artykuł 16 – Dodatkowe lub odmienne postanowienia

 

Artykuł 1 – Definicje

Na potrzeby niniejszych warunków stosuje się następujące definicje:

 1. Okres odstąpienia: okres, w którym klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy
 2. Klient: osoba fizyczna niereprezentująca działalności gospodarczej, która zawiera z firmą umowę na odległość
 3. Dzień: dzień kalendarzowy
 4. Transakcja długoterminowa: umowa zawierana na odległość na serię produktów lub usług, które mają być dostarczone lub zakupione w określonym czasie
 5. Trwały nośnik danych: każdy nośnik, który umożliwia klientowi lub firmie przechowywanie skierowanych do nich informacji, tak aby mogli je przeglądać i odtwarzać w niezmienionej postaci
 6. Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez klienta od umowy zawartej na odległość w określonym czasie od zawarcia umowy
 7. Firma: działalność gospodarcza oferująca klientom produkty lub usługi zdalnie
 8. Umowa zawierana na odległość: umowa, na mocy której w ramach używanego przez firmę systemu do sprzedaży na odległość produktów i usług, aż do zawarcia umowy komunikacja następuje za pomocą środków komunikacji na odległość
 9. Technologia komunikacji na odległość: technologia, za pomocą której można zawrzeć umowę bez jednoczesnego przebywania klienta i przedstawiciela firmy w tym samym pomieszczeniu

 

Artykuł 2 – Tożsamość spółki

Eline Snel Method b.v.

Haverland 9, 3833 CT Leusden, Netherlands (Niderlandy)

tel. +31 (33) 3010287

e-mail: webshop@elinesnel.com

KRS: 68777213

Numer identyfikacyjny VAT: NL857587419B01

 

Artykuł 3 – Stosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez firmę oraz umów zawieranych na odległość między firmą a klientem.
 2. Niniejsze warunki zostaną udostępnione klientowi przed zawarciem umowy. Jeśli nie jest to możliwe, zostaną udostępnione w siedzibie firmy lub nieodpłatnie wysłane do klienta na jego wniosek.
 3. Jeżeli umowa zawierana jest drogą elektroniczną, niniejsze warunki mogą zostać udostępnione klientowi drogą elektroniczną przed zawarciem umowy w celu łatwego ich utrwalenia na nośniku danych. Jeśli nie jest to możliwe, firma przed zawarciem umowy wskaże, gdzie można przeglądać niniejsze warunki w wersji elektronicznej. Na życzenie i bezpłatnie prześle je klientowi drogą elektroniczną lub w inny ustalony sposób.
 4. Jeżeli określone produkty lub usługi podlegają dodatkowym warunkom, punkt 2 i 3 stosuje się na zasadzie analogii, a klient może powołać się na postanowienie, które jest dla nich korzystniejsze, jeżeli zachodzi konflikt między dwoma zestawami warunków.

 

Artykuł 4 – Oferta

 1. Jeżeli oferta ma ograniczony okres ważności lub jest zależna od określonych warunków, zostanie to wyraźnie określone.
 2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis produktów lub usług, na tyle szczegółowy, aby klient mógł dokonać ich właściwej oceny. Wszelkie obrazy będą prawdziwym odzwierciedleniem produktów lub usług. Wszelkie oczywiste błędy w ofercie nie są dla firmy wiążące.
 3. Oferta jasno określa, jakie prawa i obowiązki będą miały zastosowanie, jeśli zostanie zaakceptowana. Obejmuje między innymi:

• cenę wraz z podatkami

• wysokość opłaty za dostawę (jeśli zachodzi potrzeba dostarczenia)

• informację, w jaki sposób umowa zostanie zawarta i co muszą zrobić strony, by było to możliwe

• informację, czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy

• informacje na temat sposobu płatności i dostawy oraz realizacji zamówienia

• okres akceptacji oferty lub okres, w którym cena jest gwarantowana

• wysokość ewentualnej dodatkowej opłaty naliczanej za komunikację na odległość, jeżeli koszty korzystania z technologii do porozumiewania się na odległość są obliczane na podstawie innej niż zwykła stawka podstawowa za używane środki komunikacji

• informację, czy umowa zostanie zarchiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób klient może ją wyświetlić

• informację, w jaki sposób klient może przed zawarciem umowy sprawdzić dane, które podał na jej potrzeby, i jak w razie potrzeby może je poprawić

• wszelkie języki inne niż niderlandzki, w których można zawrzeć umowę

• kodeksy postępowania, którym podlega firma, oraz sposób, w jaki klient może je przeglądać elektronicznie

• minimalny czas trwania umowy w przypadku transakcji długoterminowej

 

Artykuł 5 – Umowa

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą akceptacji przez klienta oferty i spełnienia związanych z nią warunków.
 2. Jeżeli klient przyjął ofertę drogą elektroniczną, firma niezwłocznie w ten sam sposób dokonuje potwierdzenia. Klient może rozwiązać umowę w dowolnym momencie przed dokonaniem potwierdzenia przez firmę.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną firma podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpiecznego przesyłu danych, w tym bezpiecznego środowiska internetowego. Podejmie również odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony płatności elektronicznych, jeśli są używane.
 4. Firma może podjąć wszelkie dopuszczane przez prawo środki, by ocenić wypłacalność klienta i uzyskać wszelkie inne informacje, których może potrzebować, zgodnie z rozsądnymi oczekiwaniami, przed zawarciem umowy. Jeżeli firma ma uzasadnione powody, aby nie zawierać umowy, może odmówić realizacji zamówienia lub dołączyć do niego dodatkowe warunki.
 5. Firma prześle klientowi następujące informacje wraz z produktem lub usługą, na piśmie lub w taki sposób, aby klient mógł je przechowywać i przeglądać na trwałym nośniku danych:
  a. fizyczną lokalizację, w której klient może składać reklamacje
  b. sposób, w jaki klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie, że takie prawo nie ma zastosowania
  c. szczegóły gwarancji i obsługi posprzedażowej
  d. informacje zawarte w art. 4 punkt 3 niniejszych warunków, chyba że firma przekazała je klientowi przed zawarciem umowy
  e. Wymagania dotyczące odstąpienia od umowy, jeżeli została zawarta na dłużej niż rok lub na czas nieokreślony
  6. W przypadku transakcji długoterminowej poprzedni paragraf dotyczy tylko pierwszej dostawy.

   Artykuł 6 – Prawo do odstąpienia od umowy

   Przy dostawie produktów:

   1. Klient może rozwiązać umowę bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od zakupu towaru. Okres odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktów przez klienta lub jego przedstawiciela, o którym firma została wcześniej powiadomiona.
   2. W okresie odstąpienia od umowy klient będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce go zatrzymać. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci, o ile to możliwe, produkt i akcesoria w ich oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z jasnymi i rozsądnymi instrukcjami firmy.

   Świadcząc usługi:

   3. Klient może rozwiązać umowę bez podania przyczyny przez co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
   4. Aby skorzystać z tego prawa, musi postępować zgodnie z jasnymi i rozsądnymi instrukcjami dostarczonymi przez firmę w momencie składania oferty albo w momencie dostawy.

    

   Artykuł 7 – Koszty w przypadku unieważnienia

   1. W przypadku skorzystania przez klienta z prawa do odstąpienia od umowy, maksymalnym poniesionym przez niego kosztem będzie koszt zwrotu towaru.
   2. Jeżeli klient dokonał opłaty, firma zwróci ją tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od zwrotu lub odstąpienia od umowy.

    

   Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

   1. Firma może wyłączyć przysługujące klientowi prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 2 i 3, jeżeli wyraźnie zaznaczyła to w ofercie lub w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy.
   2. Wyłączenie prawa odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku produktów, które:
    a. są tworzone przez firmę zgodnie ze specyfikacją klienta
    b. mają wyraźnie osobisty charakter
    c.nie mogą zostać zwrócone ze względu na ich charakter
    d. szybko się psują lub starzeją
    e. podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które firma nie ma wpływu
    f. są oddzielnymi gazetami lub czasopismami
    g. są nagraniami audio lub wideo albo oprogramowaniem komputerowym, których zabezpieczenia zostały złamane przez klienta
   3. Wyłączenie prawa do odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku usług:
    a. obejmujących zakwaterowanie, transport, wyżywienie lub wypoczynek w określonym dniu lub w określonym czasie
    b. których realizacja rozpoczęła się za wyraźną zgodą klienta przed upływem okresu odstąpienia od umowy
    c. dotyczących zakładów i loterii

     

    Artykuł 9 – Cena

    1. W okresie obowiązywania oferty ceny oferowanych produktów i usług nie ulegną podwyższeniu, z wyjątkiem zmian stawek podatku VAT.
    2. Firma może jednak określać zmienne ceny za produkty lub usługi, których koszty podlegają wahaniom na rynku finansowym, nad którymi firma nie ma kontroli. Będzie to określone w ofercie.
    3. Podwyżki cen w ciągu trzech miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów prawa.
    4. Podwyżki cen od trzech miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy firma to zastrzegła oraz
     a. wynikają z przepisów prawa
     albo
     b. klient ma prawo odstąpić od umowy od dnia, w którym nastąpiło podwyższenie ceny
     5. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

     

    Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja

    1. Firma gwarantuje, że produkty i usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, rozsądnymi standardami niezawodności i użyteczności oraz przepisami prawa i regulacjami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy. Jeśli tak uzgodniono, firma gwarantuje również, że produkt nadaje się do użytkowania innego niż domyślne.
    2. Gwarancja udzielona przez firmę, producenta lub importera nie narusza praw klienta w stosunku do firmy wynikających z umowy.

     

    Artykuł 11 – Dostawa i wykonanie

    1. Firma dokłada wszelkiej staranności podczas przyjmowania i realizacji zamówień na produkty oraz realnie ocenia możliwości wykonania usług.
    2. Miejscem dostawy jest adres, który klient podał firmie.
    3. Z zastrzeżeniem art. 4 niniejszych ogólnych warunków, firma dostarcza zamówienia w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono dłuższy termin dostawy. W przypadku opóźnienia w dostawie lub braku możliwości pełnej realizacji zamówienia klient zostanie o tym poinformowany w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia, w którym to przypadku może on bezpłatnie rozwiązać umowę i przysługiwać mu może odszkodowanie.
    4. W przypadku rozwiązania umowy przez klienta zgodnie z poprzednim punktem, firma zwróci mu należność tak szybko, jak to możliwe, w ciągu 30 dni od rozwiązania umowy.
    5. Jeśli firma nie jest w stanie dostarczyć zamówionego produktu, dołoży wszelkich starań, aby zapewnić zamiennik i wyraźnie poinformuje o tym przed dostawą lub w jej momencie. Nie wyklucza to prawa do odstąpienia od umowy. Firma pokryje koszty przesyłki zwrotnej.
    6. Ryzyko uszkodzenia lub utraty produktów spoczywa na firmie do momentu dostarczenia ich klientowi lub przedstawicielowi uprzednio zgłoszonemu firmie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

     

    Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

    Zakończenie

    1. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony dotyczącą regularnych dostaw produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i co najmniej miesięcznego okresu wypowiedzenia.
    2. Odbiorca może wypowiedzieć umowę na czas określony dotyczącą regularnych dostaw produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług w dowolnym czasie po upływie ustalonego terminu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i co najmniej miesięcznym okresem wypowiedzenia.
    3. Klient może wypowiedzieć umowy, o których mowa w poprzednich ustępach
     • w dowolnym momencie, a nie tylko w określonym momencie lub w określonym okresie
     • w taki sam sposób, w jaki je zawarł, lub w inny sposób
     • z zastrzeżeniem tego samego okresu wypowiedzenia co firma

    Odnowienie

    1. Umowa na czas określony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie przedłużana ani odnawiana na czas określony.
    2. Jednakże umowa na czas określony na regularną dostawę codziennych i tygodniowych gazet i czasopism może zostać automatycznie przedłużona na czas określony do trzech miesięcy, pod warunkiem, że klient może rozwiązać tę odnowioną umowę wraz z końcem przedłużenia, z zastrzeżeniem okresu wypowiedzenia nieprzekraczającego jednego miesiąca.
    3. Umowa na czas określony, dotycząca regularnych dostaw produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, pod warunkiem, że klient może ją rozwiązać w dowolnym momencie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem maksymalnie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku umów o regularną dostawę gazet i czasopism, ale rzadziej niż raz w miesiącu.
    4. Okresowe subskrypcje próbne na regularne dostawy gazet i czasopism w celach informacyjnych nie mogą być automatycznie odnawiane po zakończeniu okresu próbnego.

    Trwanie

    1. Jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż jeden rok, klient może ją rozwiązać w dowolnym momencie po zakończeniu pierwszego roku, z co najmniej miesięcznym wypowiedzeniem, chyba że rozsądek i uczciwość stanowią inaczej.

     

    Artykuł 13 – Płatność

    1. O ile nie uzgodniono inaczej, należności klienta muszą zostać spłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku umowy o świadczeniu usługi, okres ten rozpoczyna się w momencie otrzymania przez klienta potwierdzenia zawarcia umowy.
    2. Przy sprzedaży produktów ogólne warunki nie mogą przewidywać przedpłaty w wysokości większej niż 50% wartości produktów. Jeśli uzgodniono zaliczkę, klient nie nabywa żadnych praw dotyczących realizacji zamówienia lub usług do czasu dokonania tej płatności.
    3. Klient bezzwłocznie zgłosi firmie wszelkie nieścisłości w danych dotyczących płatności.
    4. Jeżeli klient nie dokona płatności, firma może, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć go dodatkowymi kosztami, o których poinformowany zostanie z wyprzedzeniem.

     

    Artykuł 14 – Procedura reklamacyjna

    1. Firma posiada wystarczająco nagłośnioną procedurę reklamacyjną.
    2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy kierować do firmy w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez klienta wady, która musi zostać wyczerpująco i jasno opisana.
    3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Jeśli firma spodziewa się, że rozpatrzenie reklamacji potrwa dłużej, w ciągu 14 dni wystawi potwierdzenie odbioru, określając, kiedy klient może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
    4. Jeżeli reklamacja nie będzie mogła zostać rozstrzygnięta polubownie, zostanie poddana procedurze rozstrzygania sporów.

     

    Artykuł 15 – Spory

    1. Umowy między firmą a klientem, do których mają zastosowanie niniejsze warunki ogólne, podlegają wyłącznie prawu niderlandzkiemu.

     

    Artykuł 16 – Dodatkowe lub odmienne postanowienia

    Dodatkowe postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być dla klienta szkodliwe i muszą być zapisane na piśmie lub na trwałym nośniku danych w taki sposób, aby klient miał do nich dostęp.