Badania naukowe

Udowodniono, że praktykowanie uważności wpływa mocno na rozwój mózgu, szczególnie te jego części najmocniej związane ze skutkami stresu, emocjami, agresją i funkcjami wykonawczymi. Badania mózgu wykazały, że dzieci, które praktykowały lub praktykują uważność, w odmienny sposób niż te niepraktykujące reagują na stresujące sytuacje i mają większą zdolność empatyzowania z innymi. W sytuacjach konfliktowych podejmują odmienne decyzje: bardziej świadome, mniej impulsywne i mniej podporządkowane emocjom.

 Uważność wpływa pozytywnie na rozwój mózgu dziecka.


Badania naukowe nad metodą „Uwaga, to działa!”®

W 2012 roku przeprowadzono pierwsze badania nad wpływem Metody Eline Snel na dzieci ze spektrum autyzmu. Wykazano pozytywny wpływ, który zachęcił do dalszego stosowania metod nauczania uważności w tej grupie dzieci. Artykuł (w języku holenderskim) został opublikowany w Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (Scientific Autism Magazine) we wrześniu 2012 roku.

Obecnie prowadzone są kolejne badania nad praktykowaniem uważności Metodą Eline Snel przez dzieci i młodzież. Akademia Nauczania Uważności współpracuje w tym zakresie z prof. Ronem Scholtenem w uniwersytetu Radboud w Nijmegen oraz prof. Hermanem Lo z uniwersytetu w Hong Kongu.


♦ Badania Hermana Lo w Hong Kongu

Wpływ rodzinnego praktykowania uważności na dzieci z objawami deficytu uwagi i nadpobudliwości oraz ich rodziców: plan i uzasadnienie dla randomizowanego, kontrolowanego badania klinicznego (protokół badania).

Jeśli chcesz udostępnić go na stronie internetowej lub w innym miejscu, prosimy o wspomnienie o fundatorze: Health Care and Promotion Fund, Food and Health Bureau, Hong Kong Government. Możesz przeczytać broszurę o uważności i ADHD na stronie internetowej.


♦ Uważność u nastolatków cierpiących z powodu astmy

Wpływ praktykowania uważności na jakość życia i objawy astmy – obserwacja i leczenie. Praca magisterska Lindy Cillessen, uniwersytet Radbound w Nijmegen. Uważność u nastolatków cierpiących z powodu astmy


♦ Jon Kabat-Zinn w przedmowie do brytyjskiego wydania „Uważności i spokoju żabki” Eline Snel

„Mamy coraz więcej naukowych dowodów na to, że uważność wpływa pozytywnie na zdolność uczenia się. To ważne dla dorosłych i kluczowe dla dzieci. Mózg i układ nerwowy ciągle się u nich rozwijają, mają więc podwyższoną wrażliwość na negatywne skutki stresu. Niezwykle istotne jest stymulowanie i wspieranie naturalnego rozwoju dziecka, jego wrodzonej tendencji do bycia życzliwym, otwartym i uważnym. Dzieci są naszą przyszłością”.